Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για άμεσες, έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες ή χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ζημίες οποιουδήποτε είδους και από οποιαδήποτε αιτία, προερχόμενες από την είσοδο σ΄αυτή την Ιστοσελίδα ή τη χρήση της.

Κανένας απ΄ αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν αποκλείει ούτε περιορίζει την ευθύνη μας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκλήθηκε από αμέλεια ή απατηλή δήλωση στοιχείων.

specialoffer amr paros el

Κύλιση στην Αρχή